На основним академским студијама Факултет организује студијске програме који трају 8 семестра односно 4 године при чему студенти на трећој години могу да се определе за један од два понуђена модула и то: Финансије, банкарство и рачуноводство и Маркетинг и менаџмент. Сваки од поменутих модула једним својим делом обухвата општеобразовне предмете који обезбеђују знања из: социологије, страних језика и сл., као и теоријско-методолошке предмете као што су: математика, статистика, основи економије, макроекономска анализа и сл., који су основа за надоградњу научно-стручних и стручно-апликативних предмета. Студијски програми омогућавају студентима да, сходно својим афинитетима и усмерењима, одаберу изборне предмете којима самостално профилишу део свог образовног програма. Реализација наставе сваког студијског програма обавља се у форми теоријске наставе и практичних вежби. Настава се одвија у виду предавања о планираним методолошким јединицама као и путем вежби које се односе на решавање практичних проблема и задатака са којима би се студент сретао у будућем раду. Предавања и вежбе одвијају се по групама које су оптималне и које су усклађене са Болоњском декларацијом и у скалду са Европским системом преноса бодова ЕСПБ.

Студијски програм ”Пословна економија”

Студијски програм ”Пословна економија” траје осам семестра и вреднује се са 240 ЕСПБ бодова. Сви студенти имају заједничку наставу на прве две године студија, у току којих изучавају дисциплине чије је познавање неопходно сваком висококвалификованом економисти. Од треће године студија студијски програм предвиђа усмеравање студената ка два модула: Финансије, банкарство и рачуноводство и Маркетинг и менаџмент, чиме им омогућава специјализацију у оквиру изабране економске области. При томе, и на трећој години неке предмете изучавају сви студенти, док се други јављају као предмети избора у зависности од предвиђене специјализације. На основу савремених научних достигнућа из ових области, програм студентима обезбеђује базична знања као и знања из стручних дисциплина и помоћних садржаја.

Распоред предмета на овом студијском програму можете погледати овде.

Више информација о упису на основне академске студије можете погледати  овде.

План рада по недељама на основним академским студијама за школску 2023/2024. годину можете погледати овде.

План рада за студенте из радног односа на основним академским студијама за школску 2023/2024. годину погледати овде.

Финансије, банкарство и рачуноводство

Студијски модул ”Финасије, банкарство и рачуноводство” обухвата уже стручне дисциплине из: међународног банкарства, финансијских тржишта и институција, банкарства, осигурања, пореског рачуноводства, електронског пословања, контроле и ревизије и сл.

Маркетинг и менаџмент

Студијски модул “Маркетинг и менаџмент” омогућава студентима знања из: менаџмента услуга, међународног маркетинга, понашања потрошача, менаџмента људских ресурса, менаџмента продаје, менаџмента квалитета и сличних научних дисциплина.