На основним академским студијама Факултет организује студијске програме које трају 8 семестра односно 4 године при чему студенти на последњој години могу да се определе за један од понуђених модула. Сваки студијски програм једним својим делом обухвата општеобразовне предмете који обезбеђују знања из: социологије, страних језика и сл., као и теоријско-методолошке предмете као што су: математика, статистика, основи економије, макроекономска анализа и сл., који су основа за надоградњу научно-стручних и стручно-апликативних предмета. Сваки студијски програм омогућава студентима да, сходно својим афинитетима и усмерењима, одаберу изборне предмете којима самостално профилишу део свог образовног програма. Реализација наставе сваког студијског програма обавља се у форми теоријске наставе и практичних вежби. Настава се одвија у виду предавања о планираним методолошким јединицама као и путем вежби које се односе на решавање практичних проблема и задатака са којима би се студент сретао у будућем раду. Предавања и вежбе одвијају се по групама које су оптималне и које су усклађене са Болоњском декларацијом и у скалду са Европским системом преноса бодова ЕСПБ.

Студијски програм ”Пословна економија”

Студијски програм ”Пословна економија” траје осам семестра и вреднује се са 240 ЕСПБ бодова. На основу савремених научних достигнућа из обих области, програм студентима обезбеђује базична знања као и знања из стручних дисциплина и помоћних садржаја. Распоред предмета на овом студијском програму можете погледати овде.

Рачуноводство и ревизија

Студијски модул ”Рачуноводство и ревизија” покрива уже стручне дисциплине омогућавајући студентима нова сазнања из: рачуноводства, контроле, ревизије, специјалних биланса и сличних научних дисциплина.

Финансије, банкарство и осигурање

Студијски модул ”Финасије, банкарство и осигурање” обухвата уже стручне дисциплине из: међународног банкарства, финансијских тржишта и институција, банкарства, осигурања и сл.

Менаџмент, маркетинг и предузетништво

Студијски модул ”Менаџмент, маркетинг и предузетништво” омогућава студентима знања из: менаџмента услуга, међународног маркетинга, понашања потрошача, менаџмента квалитета и сличних научних дисциплина.

Међународна економија и спољна трговина

Студијски модул ”Међународна економија и спољна трговина” обухвата уже стручне дисциплине омогућавајући студентима нова сазнања из: међународне трговине, међународних финансија, економије Европске уније, међународног маркетинга, међународне шпедиције, транспорта и осигурања.