Самовредновање и оцењивање квалитета Економског факултета Универзитета у Приштини

 

Економски факултет Универзитета у Приштини редовно спроводи поступак самовредновања и оцењивања квалитета својих студијских програма, наставе и услова рада, као и анализе оцена и пролазности студената.

У школској 2018/2019. години Економски факултет је у складу са законским обавезама приступио изради Извештаја о поступку и резултатима самовредновања.

Извештај о самовредновању структуриран је у складу са стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа (стандарди 1-15):