Услови уписа кандидата на докторске академске студије

Конкурс за упис студената на докторске академске студије у школској 2023/2024

Образац Пријаве на конкурс можете преузети овде или добити у просторијама Службе за студентска питања – одсек за докторске студије.

 

Право учешћа на конкурс има лице које: 

 1. Има завршене основне и мастер академске студије са укупно остварених 300 ЕСПБ, односно завршене најмање четворогодишње студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона, са општом просечном оценом од најмање 8 (осам) како на основним, тако и на мастер академским студијама, при чему су оба завршена нивоа студија из области економских наука, и познаје страни језик релевантан за научну област којом ће се бавити у мери неопходној за коришћење стране литературе;
 2. Има завршене основне и мастер академске студије са укупно остварених 300 ЕСПБ, са најмање просечном оценом 8 (осам) како на основним, тако и на мастер академским студијама, при чему један од претходно завршених нивоа студија није из области економских наука, уз полагање квалификационог испита, уколико има најмање два објављена или прихваћена за објављивање научна рада у часописима са листе ресорног министарства у категоријама М20, М30, М40, М50 или М60 пре уписа на докторске студије из области економских наука и познаје страни језик релевантан за научну област којом ће се бавити у мери неопходној за коришћење стране литературе;
 3. Има стечен академски назив магистра, са најмање просечном оценом 8 (осам) како на основним, тако и на магистарским студијама, при чему су оба завршена нивоа студија из области економских наука, и познаје страни језик релевантан за научну област којом ће се бавити у мери неопходној за коришћење стране литературе;
 4. Има стечен академски назив магистра, са најмање просечном оценом 8 (осам) како на основним, тако и на магистарским студијама, при чему један од претходно завршених нивоа студија није из области економских наука уз полагање квалификационог испита, и уколико има најмање три објављена или прихваћена за објављивање научна рада из области економских наука и познаје страни језик релевантан за научну област којом ће се бавити у мери неопходној за коришћење стране литературе.
 5. Има завршене основне, мастер академске студије са најмање 300 ЕСПБ, магистарске студије, односно завршене најмање четворогодишње студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона и са просечном оценом мањом од 8 (осам) уз полагање квалификационог испита, уколико има најмање три објављена или прихваћена за објављивање научна рада у часописима са листе ресорног министарства, од којих најмање један мора бити из категорије М51, или категорије М21, М21а, М22, М23 или М24 пре уписа на докторске студије из области економских наука и познаје страни језик релевантан за научну област којом ће се бавити у мери неопходној за коришћење стране литературе.

О свакој појединачној пријави кандидата који није завршио Економски факултет или има просечну оцену мању од 8 (осам), одлуку о томе да ли је факултет који je завршио одговарајући и о полагању квалификационог испита доноси Комисија за упис на докторске студије коју именује декан Факултета.

Квалификациони и пријемни испит:

Квалификациони испит полажу кандидати којима један од претходно завршених нивоа студија није из области економских наука (а испуњавају остале горе наведене услове). 

Квалификациони испит се спроводи у писаној форми, а кандидати бирају два наставна предмета од понуђена три, и то:

 1. Основи економије
 2. Маркетинг
 3. Економске доктрине

Пријемни испит се састоји из писаног дела, а кандидати бирају два наставна предмета од понуђена три, и то:

 1. Стратегијски менаџмент
 2. Финансијско рачуноводство
 3. Управљање трошковима

и из интервјуа.

Максималан број бодова који се може остварити на тесту из једног предмета на квалификационом или пријемном испиту је 20 (двадесет). Кандидат је положио квалификациони, односно пријемни испит уколико је из сваког предмета који је изабрао остварио најмање 11 (једанаест) бодова. Бодови остварени на квалификационом испиту не улазе у обрачун при рангирању кандидата за упис на докторске студије.

Редослед кандидата за упис 

Редослед кандидата за упис у прву годину докторских академских студија утврђује се на основу укупног броја бодова остварених по основу: просечне оцене остварене на претходним нивоима студија, дужине студирања, резултата на пријемном испиту и броја бодова оствареног на интервјуу. Максималан број бодова по основу просечних оцена на претходним нивоима студија је 50 (педесет), по основу дужине студирања 20 (двадесет), на пријемном испиту 40 (четрдесет), на интервјуу 20 (двадесет) и по основу остварених научних резултата 20 (двадесет).

Ранг листа и упис на студије:

Комисија за упис на докторске академске студије саставља прелиминарну ранг листу кандидата за упис и објављује је на огласној табли и интернет страници Факултета, најкасније у року од 3 дана од дана спровођења пријемног испита.

Право уписа стиче кандидат који је на ранг листи рангиран у оквиру укупног броја студената утврђеног за упис на докторске академске студије Факултета.

Додатна појашњења се могу добити у Служби за студентска питања – Oдсек за докторске студије или путем телефона: 028/497-934