На мастер академским студијама Факултет организује студијске програме који трају 2 семестра односно 1 годину. На мастер академским студијама акредитовани су студијски програми: Финансије, банкарство и рачуноводство и Маркетинг и менаџмент. Реализација наставе сваког студијског програма обавља се у форми теоријске наставе и практичних вежби. Настава се одвија у виду предавања о планираним методолошким јединицама као и путем вежби које се односе на решавање практичних проблема и задатака са којима би се студент сретао у будућем раду. Предавања и вежбе одвијају се по групама које су оптималне и које су усклађене са Болоњском декларацијом и у скалду са Европским системом преноса бодова ЕСПБ.

Студијски програми

Сврха реализације студијских програма на мастер академским студијама је да омогући стицање компетенција потребних за: припремање и састављање интерних извештаја, финансијско управљање, интерну и екстерну ревизију финансијских извештаја, организацију рачуноводственог информационог система, рад у банкарском сектору и сектору за управљање инвестицијама и ризицима, обављање аналитичких, менаџерских, консултантских и истраживачких послова у различитим организацијама, руковођење предузећима и пословним функцијама у оквиру предузећа, руковођење организацијама у јавном сектору, обављање послова консалтинга, анализу тржишта и потрошача и доношење одговарајућих стратегија наступа, планирање, организовање, вођење и контролу целокупне маркетиншке активности предузећа, рад у научно-истраживачким организацијама и сл.

Више о упису на мастер академске студије можете погледате овде.

План рада по недељама на мастер академским студијама за школску 2023/2024. годину можете погледати овде.

План рада за студенте из радног односа на мастер академским студијама за школску 2023/2024. годину можете погледати овде.

Финансије, банкарство и рачуноводство

Студијски програм ”Финансије, банкарство и рачуноводство” мастер академских студија траје једну годину или два семестра и носи 60 ЕСПБ бодова, од чега 30 ЕСПБ бодова студент стиче преко обавезних предмета, 21 ЕСПБ бодова преко изборних предмета, а 9 ЕСПБ бодова по основу завршног рада.

Распоред предмета на студијском програму можете погледати овде.

Маркетинг и менаџмент

Студијски програм ”Маркетинг и менаџмент” мастер академских студија траје једну годину или два семестра и носи 60 ЕСПБ бодова, од чега 30 ЕСПБ бодова студент стиче преко обавезних предмета, 21 ЕСПБ бодова преко изборних предмета, а 9 ЕСПБ бодова по основу завршног рада.

Распоред предмета на студијском програму можете погледати овде.