На мастер академским студијама Факултет организује студијске програме које трају 2 семестра односно 1 годину. Реализација наставе сваког студијског програма обавља се у форми теоријске наставе и практичних вежби. настава се одвија у виду предавања о планираним методолошким јединицама као и путем вежби које се односе на решавање практичних проблема и задатака са којима би се студент сретао у будућем раду. Предавања и вежбе одвијају се по групама које су оптималне и које су усклађене са Болоњском декларацијом и у скалду са Европским системом преноса бодова ЕСПБ.

Студијски програми

Пословна економија

Студијски програм ”Пословна економија” мастер академских студија траје једну годину или два семестра и носи 60 ЕСПБ бодова, од чега 30 ЕСПБ бодова студент стиче преко обавезних предмета, 21 ЕСПБ бодова преко изборних предмета, а 9 ЕСПБ бодова по основу завршног рада.

Распоред предмета на студијском програму можете погледати овде.

Међународна економија

Студијски програм ”Међународна економија” мастер академских студија траје једну годину или два семестра и носи 60 ЕСПБ бодова, од чега 30 ЕСПБ бодова студент стиче преко обавезних предмета, 21 ЕСПБ бодова преко изборних предмета, а 9 ЕСПБ бодова по основу завршног рада.

Распоред предмета на студијском програму можете погледати овде.