Услови уписа кандидата на мастер академске студије

Конкурс за упис студената на мастер академске студије за школску 2023/24. годину у другом уписном року.

Конкурс за упис студената на мастер академске студије за школску 2023/24. годину

Конкурсна пријава за упис студената на мастер академске студије

У прву годину мастер академских студија може се уписати лице које је завршило одговарајуће основне академске студије утврђене студијским програмом и остварило најмање 240 ЕСПБ бодова.

Лица из претходног става  као и лица која имају стечено високо образовање по прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању имају право уписа на мастер академске студије под условима и на начин прописан Правилником Универзитета и Правилником о правилима студија Економског факултета.

Студијским програмом, односно одлуком Наставно-научног већа Факултета утврђује се који су програми основних студија одговарајући за наставак студија на одређеном студијском програму. Наставно-научно веће Факултета може одредити стручне комисије које ће дати мишљење о евентуалној потреби допунских програмских садржаја које морају савладати студенти у случајевима када студијски програми основних академских студија нису одговарајући.

 

Мерила за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи

Редослед кандидата за упис у I годину мастер академских студија утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним студијама која се множи са бројем 4 и по овом основу кандидат може оставрити највише 40 бодова, резултата са пријемног испита на којем може остарити највише 60 бодова и позитивно оцењеног интервјуа.

Уколико два и више кандидата имају исти број бодова, приликом рангирања кандидата узима се у обзир дужина студирања на основним студијама.

Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на јединственој ранг листи до броја одобреног за упис на терет буџета који је одређен конкурсом под условом да је остварио 65 и више бодова.

Студент који оствари мање од 65 бодова може се уписати у статусу самофинансирајућег студента.

 

Ранг листа кандидата за упис на мастер академске студије

Комисија за пријем кандидата коју именује декан факултета, саставља прелиминарну ранг листу пријављених кандидата и објављује је на огласној табли и интернет страници Факултета у року који је утврђен конкурсом.

Прелиминарна ранг листа кандидата чини јединствену ранг листу Универзитета.

Кандидат може поднети приговор на регуларност поступка утврђеног конкурсом или своје место на ранг листи у року од 48 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на Факултету. Приговор се подноси Комисији за пријем кандидата, на чији предлог декан Факултета доноси решење по приговору у року од 48 сата од пријема приговора.

Факултет по истеку рокова за проговор, утврђује коначну ранг листу пријављених кандидата која чини јединствену ранг листу Универзитета и објављује је на огласној табли и интернет страници Факултета у року који је утврђен конкурсом.

Универзитет објављује коначну ранг листу пријављених кандидата на интернет страници Универзитета у року који је утврђен конкурсом.

Право уписа стиче кандидат који је на коначној ранг листи рангиран у оквиру броја утврђеног за упис кандидата.

Ако кандидат који је остварио право на упис не изврши упис у року утврђеном у конкурсу, уместо њега ће се уписати следећи кандидат према редоследу утврђеном по коначној ранг листи.

Кандидати приликом пријаве на конкурс на мастер академске студије, подносе на увид оригинална документа, а уз конкурсну пријаву подносе оверене фотокопије следећих докумената:

 1. диплому о завршеним основним академским студијама, односно уверење о завршеним основним академским студијама;
 2. Очитану личну карту;
 3. доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита односно испита за проверу склоности и способности

Кандидати који су остварили право на упис, подносе следећа документа:

 1. диплому о о завршеним основним академским студијама, односно уверење о завршеним основним академским студијама – оригинал
 2. уверење о држављанству;
 3. извод из матичне књиге рођених;
 4. два обрасца ШВ-20;
 5. две фотографије;
 6. доказ о уплати накнаде за самофинансирајуће студенте;
 7. попуњен упитник о изборним предметима;
 8. по потреби и друге доказе.

Факултет приликом уписа кандидату издаје индекс и идентификациону картицу, којима се доказује статус студента.